BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

                  

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İDARİ YAPILANMAYA GÖRE

GÖREV TANIMLARI

 

 

Okul Müdürü (Yrd.Doç.Dr Nihal İNANDIKLIOĞLU)

 

-          2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20 / b maddesinde belirtilen görevlere uymak,

-          Yüksekokul binasında ve eklentilerinde personel, öğretim elemanı ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak.

 

Müdür Yardımcısı

 

-          Yüksekokul Müdürü, yüksekokulda bulunmadığında yerine vekalet etmek,

-          Yüksekokul binasında ve eklentilerinde personel, öğretim elemanı ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak.

 

 

 

Yüksekokul Sekreterliği (Ali Çağlıoğlu)

 

-          2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 / b, c maddelerine uymak,

-          Yüksekokuldaki idari birimlerin yasalara uygun ve düzen içerisinde çalışmasını sağlamak,

-          Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,

-          Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak,

-          Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını yazmak,

-          Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarını uygulamak ve gerekli yerlere bildirmek,

-          Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulması için gerekli bakım ve onarım işlerinin takip etmek ve yaptırmak,

-          Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makina ve techizatın periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,

-          Yüksekokul hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,

-          Yüksekokul bina ve eklentilerinin ısınma ve aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

-          Yüksekokula gelen ilan ve duyuruları yaptırmak,

-          Yüksekokul ile ilgili istatistiki bilgilerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak,

-          Yüksekokul tarafından düzenlenen tören, toplantı v.b. organizasyonları koordine etmek,

-          Yüksekokul kütüphanesinin düzenli çalışmasını ve bütün malzeme ve materyallarin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi sağlamak,

-          Yüksekokul faaliyet raporunu hazırlamak,

-          Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının  Rektörlüğe iletilmesini sağlamak,

-          Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek,

-          İdari personelin sicil işlemlerini yürütmek,

-          Muhasebe bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol etmek ve onaylamak,

-          Personelin izin ve raporlarını takip ederek, ilgili yere kayıt etmek ve bildirmek,

-          Akademik personelin ve varsa yabancı uyruklu personelin görevlendirmeleri, süre yenilemeleri ve diğer özlük işlerini yürütmek,

-          Yüksekokul personeline ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait hasta sevk belgesini onaylamak,

-          Öğrenci ve personelden gelen dilekçelerin gereğini ilgili yerlere bildirmek ve gerekeni yapmak.

 

Yazı İşleri (Fatma ÖZSÜMER)

 

-          Yüksekokul personeline ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına hasta sevk belgesi düzenlemek,

-          Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri kabul etmek ve yüksekokul sekreterini bilgilendirmek,

-          Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları oluşturmak ve takip etmek.

-          Gelen evrak  Giden Evrak Kayıt ve takibi

-          Akademik ve İdari personelin izin işlemleri takip etmek

 

 

Öğrenci İşleri ( )

 

-          Yeni kazanan öğrencilerin kayıtlarını yapmak,

-          Dönemlik başarı oranlarını listelemek,

-          İkinci öğretim öğrencilerinden %10’a girenleri tespit etmek,

-          Harç borcu olan öğrencileri tespit etmek,

-          Tüm öğrencilerin kütük ve not kayıdını yapmak,

-          Öğrencilerin eğitim öğretim ile ilgili sorularını cevaplamak ve ilgili birimlere yönlendirmek,

-          YÖK’ten gelen Ö1 formlarını doldurmak,

-          Öğrenci işleri ile ilgili olarak kurum içerisindeki diğer birimlerle bağlantıya geçmek,

-          Geçmiş döneme ait öğrencilerle ilgili tüm evrakları 5 yıl süresince arşivlemek,

-          Yabancı dil v.b. derslerin muafiyet sınav sonuçlarının ilanını yapmak ve bu sonuçlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

-          Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme işlemlerini web ortamında yapmak,

-          Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapmak,

-          Katkı payı kredisi listelerini ilan etmek ve dosyalamak,

-          Öğrenci belgesi, transkript ve diğer belgeleri hazırlamak,

-          Askerlik yaşı gelmiş öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak,

-          Öğrenci kimlik kartı kaybolan öğrenci için gerekli başvuruyu almak,

-          Başbakanlık bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birime bildirmek,

-          Kredi ve Yurtlar Kurumundan gelen listeleri inceleyerek, ilgili yerleri doldurmak,

-          Mezun aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yapmak,

-          Öğretim elemanlarından gelen sınav sonuç belgelerini dosyalamak ve takibini yapmak.

 

Muhasebe (Hasret Akbulut)

 

-          Akademik personelin maaş, terfi, ek ders yükleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak,

-          İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak,

-          Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını hazırlamak,

-          Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak,

-          Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

-          Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.b. faturaların ödeme hazırlığını yapmak,

-          Hazırlanan tüm evrakları Yüksekokul sekreterine sunmak,

-          Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak,

-          Kişi borcu evraklarını hazırlamak,

-          Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanmasını ve derece ve kademelerine yansıtılması işlemini yapmak,

-          Staj yapan öğrencilerin sigortalanması işlemini yapmak,

-          Kadrolu personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında göndermek,

-          Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi (Yunus ALKAN)

 

-          Satınalınan ya da bağışlanan demirbaş malzemelerin kayıtlarını tutmak,

-          Eğitim amaçlı kullanılan malzemeleri ve demirbaşları kullanıma hazır bulundurmak,

AYRICA GÖREV TANIMLARI TOPLU OLARAK

 

-           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres  :Atatürk Yolu 7. Km. Erdoğan Akdağ Kampüsü YOZGAT                        Tel      : 0354 212 11 90

Web   : http://shmyo.bozok.edu.tr                                                                             Faks   :  0354 212 26 53